Gap messenger
Download

🔶 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با جمع قراردادهای منعقد شده و در حال انعقاد بانک مسکن، ذیل طرح نهضت ملی، می توان گفت این بانک قریب به 100 درصد از تکالیف خود را عملیاتی کرده است.
👇👇
https://mskb.ir/2n

@bankmaskan

23 November 2022 | 03:11