Gap messenger
Download

#طرح | امان از آتش

امام باقر علیه السلام:
میان دو کوه طوس خاكى است كه از بهشت آورده شده است، هر که داخل آن شود، روز قیامت از آتش در امان خواهد بود.

@aqr_ir

3 12 January 2024 | 05:12