Gap messenger
Download

عادت‌واره؛ جنگ شناختی ترکیبی و فضای مجازی ول

✍ سید علیرضا آل‌داود

⭕️عادت واره ادراک شخص از جهان اجتماعی اطراف خود و واکنش شخص به آن را سازماندهی می‌کند، رفتارش را می‌سازد، ارزیابی‌اش از جهان پیرامونی را برایش شکل می‌دهد و در نتیجه رفتار وی را می‌سازد.

⭕️عادت واره میان انسان‌هایی که پیشینه و زمینهٔ مشابه‌ای (از لحاظ طبقهٔ اجتماعی، دین، ملّیت، قومیت، تحصیلات و حرفه) دارند مشترک است چرا که عادت‌واره از طریق تقلید بدست می‌آید و بازتاب دهندهٔ تجربیات شخصی افراد و واقعیتی که زیسته‌اند و در فرایند اجتماعی شدنشان تأثیر به سزایی داشته و فرصت‌های عینی آن‌ها، می‌باشد؛ بنابراین، عادت‌واره نشان می‌دهد که چه گونه فرهنگ گروهی و سرگذشت شخص، ذهن و جسم را شکل می‌دهد.

⭕️عادت واره در واقع با بهره گیری از نفوذ و قراردادهای اجتماعی منتج به درک مردم از موضوعات مختلف در سطح جامعه حقیقی و در ۱۰ سال گذشته در عالم سایبر می‌شود.

⭕️بوردیو جامعه شناس فرانسوی معتقد بود که الگوهایی نظیر الگوهای ادراک و طبقه‌بندی، فهم تام، احساس و کنش به افراد اجازه می‌دهد تا بدون تفکر حسابگرانه و غریزی و به صورت شهودی، راه حل‌های نو برای موقعیت‌های بدیع بیابند. این رفتارها و اطوار شخصی و ذوق‌ها و شهودهای اخلاقی و عادات، بر فرصت‌های دگرگون کنندهٔ زندگی شخص تأثیر می‌گذارد، در نتیجه عادت‌واره ساختار خود را مرهون جایگاه پیشین شخص در ساختار (قراردادهای) اجتماعی است و در عین حال مسیر زندگی آیندهٔ شخص متأثر از عادت‌واره است. پیر بوردیو بر این نظر است که بازتولید ساختار اجتماعی از عادوت‌واره‌های افراد منتج می‌شود. (بوردیو، ۱۹۸۷)

⭕️حال با توجه به فهم مفهوم عادت‌واره میتوان نتیجه گرفت حاکمیتی در عصر جنگ های سایبری-شناختی میتواند موفق عمل کند که با توجه به ارزش‌های فرهنگی-اجتماعی و هویتی اصیل خود عادت واره ها را در ساختار ذهنی جامعه به صورت اقناعی و تعاملی با دو هدف ارتقای مقبولیت و مشروعیت‌ش تبیین کند. در این جامعه مردم به صورت صحیح و دور از اخبار جعلی، محتوای یاس آور و تحقیر کننده، دور از حملات شناختی دشمن و رقیبش و... با ساختارهای آن حاکمیت تعامل کرده و ذهن‌شان توسط دشمن مهندسی نشده، اختلال شناختی محاسباتی و ادراکی نیز پیدا نمی‌کنند.

⭕️اما با شرایط فعلی جامعه‌ی ما(وجود

10 January 2023 | 08:28