Gap messenger
Download

🟢 افزایش نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده صاحبان سهام در گروه شرکت های پدیده

🔹قسمت اول

🔰 مدیر عامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده گفت: نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در سال 1397 شرکت توسعه منفی 7.77 درصد بوده و در سال 98 به 29.96 درصد افزایش یافته است. در تلفیق نیز از منفی ده درصد به یازده و 29صدم درصد رسیده است.

🎤به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده، دکتر ملایی در مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یاد کرد و افزود: نرخ بازده حقوق سهامداران در شرکت توسعه در مقایسه سال 97و 98 ، از منفی نُه صدم به 33 صدم مثبت و در گروه شرکت ها از منفی 97 صدم به 35صدم مثبت رشد داشته است.
🔹وی ادامه داد: در پایان سال 98 و در حال حاظر، تعداد سهام هزار ریالی 521میلیون و 543 هزار و 975 سهم است و سود واقعی محقق شده (EPS) هر سهم در سال 97 شرکت توسعه منفی 265 تومان و تلفیقی نیز منفی 549 بوده است که در سال مورد گزارش شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز هر سهم 1141 تومان سود داشته و تلفیقی گروه نیز 1018 تومان سود داشته است.

🔹به گفته وی آخرین قیمت سهم طبق کارشناسی قوه قضاییه در سال 97 برابر با 9200 تومان بوده که در قبل از توقف نماد در هفته پیش آخرین معاملات با قیمت 22هزار و 113 تومان انجام شد. نسبت قیمت به درامد واقعی در پایان سال 97 منفی بوده و در سال 98 برابر با 19 واحد بوده که قابل توجه است.
🔸دکتر ملایی، مدیر عامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز با ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره گفت: سهامداران بالای یک درصد شرکت در تاریخ 29 اسفند 98 بانک صادرات 16 و نه دهم درصد، موسسه ملل 4 و نیم درصد، موسسه پشتیبانی سهام یک درصد و سایر سهامداران 77 و شش دهم درصد بوده اند که در زمان ارائه گزارش به دلیل معاملات صورت گرفته در بازار سرمایه تغییراتی رخ داده است و بانک صادرات 14 و 4دهم درصد، موسسه ملل 4 و نیم، موسسه پشتیبانی سهام یک درصد و سایر سهامداران 80 درصد می باشد.
🔹وی افزود: در پایان سال 1398 سود و زیان ناخالص شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده 595 میلیارد تومان و سود تلفیقی شرکت 591 میلیارد تومان بوده است.
🔹به گفته وی این میزان رشد نسبت به سال 1397 کاملا محسوس بوده و قابل توجه است که عمده این تغییرات به واسطه

21 October 2020 | 01:08