Gap messenger
Download

🔺 غول گرانی مهار می‌شود؟

🔹رشد قیمت ها در یک سال گذشته و حتی در دولت سیزدهم رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است، اما به نظر می رسد که غول گرانی قابل شکست است زیرا در چند قلم کالا روند کاهشی قیمت را شاهد هستیم.

🆘 @Roshangari_ir
🔺 http://Instagram.com/roshangari03

2 24 October 2021 | 05:57