Gap messenger
Download

پل اسکولز

✔دیشب همه دلشان برای برونو فرناندز تنگ شده بود. او بازیکنی است که توپ را می گیرد و بازی را کنترل می کند. او در چند هفته گذشته در فرم فوق العاده ای بود.

🔰𝑴𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓'𝒔 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑮𝒂𝒑
♥ @Manchester78 | ✍🏼 #AmirReZa

21 April 2023 | 03:09