Gap messenger
Download

✅ در خانه « کنــدر » بسوزانید

تحقیقات ثابت کرده ، دود کندر یک مسکن طبیعی برای اضطراب، افسردگی و سردرد است
دود کندر نشاط آور، تقویت کننده حافظه، تمرکز ،خلاقیت و ضد عفـونی کننده هواست.
@Dr_SalamatTV

9 May 2018 | 10:21