Gap messenger
Download

*محققان دریافته اند زنانی که میگویند فرزندانشان را بیشتر از شوهرشان دوست دارند دروغ میگویند*
*زیرا زنها میتوانند فرزندانشان را یک روز تمام پیش زن همسایه بگذارند ولی شوهرشان را حتی یک دقیقه پیش زن همسایه نمیگذارند.*
🤣🤣🤣🤣😜

پیشاپیش روز مرد مبارک

#ňєɢѧя★⃟🌿.

4 10 February 2022 | 10:06