Gap messenger
Download

*پایش مدیریتی مرکز خدمات جامع سلامت جزیره زیبای هرمز*
*دکتر یحیی میرزاده رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس از مرکز خدمات جامع سلامت جزیره زیبای هرمز در طی یک روز بازدید نمود.
در این پایش از نزدیک پیشرفت اجرای برنامه ها، اقدامات و نحوه خدمات ارائه شده به مردم مورد پایش و ارزیابی قرار داد.

#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان

@webdapg
http://gap.im/webdapg

9 November 2020 | 12:49