Gap messenger
Download

*پایش مدیریتی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسن لنگی - بندرعباس*
*مهندس دادرس معاون مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس* و *تیم پایش ستادی* از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسن لنگی و خانه های بهداشت تحت پوشش در طی یک روز بازدید نمود.
در این پایش از نزدیک پیشرفت اجرای برنامه ها، اقدامات و نحوه خدمات ارائه شده به مردم مورد پایش و ارزیابی قرار داد.

#کرونا_را_شکست_میدهیم
#من_ماسک_میزنم
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_خواهیم_داد
#روابط_عمومی_دانشگاه_علوم_پزشکی_هرمزگان

@webdapg
http://gap.im/webdapg

23 October 2020 | 04:03