Gap messenger
Download

تقویت نظام محاسباتی جامعه در دوران تضعیف مراجع سیاسی نیازمند حرکت جمعی و مردمی است

هرچند به شکل طبیعی گروه‌های مرجع باید پیشران «تبیین توده‌ای» باشند اما خب ضعف این گروه‌ها در سال‌های اخیر باعث شده در عمل از بسیاری از جریان‌های اجتماعی نیز عقب بمانند با این حال نباید ضرورت ایده «تبیین توده‌ای» را تضعیف کند.
مختصات کلی این تبیین را در چند مورد می‌توان به صورت مختصر تعریف کرد:
1- تبیین توده‌ای پشتوانه تئوریک و نظری دارد اما جامعه هدف خود را صرفا در میان نخبگان جست‌وجو نمی‌کند؛ به همین خاطر اهتمام خود را بیش از هر چیز به نزدیک‌ترین موضوع جامعه و نخبگان معطوف می‌کند. این قرابت موضوعی می‌تواند در نهایت به یک ادراک جمعی مشترک تبدیل شود.
2- این تبیین نیازمند زبانی فراگیر است که جامعه را با تمام تکثر و تنوعش با خود همراه کند. زمانی که زبان تبیین، پیوند حداکثری به نظام ارزشی یک بخش از جامعه داشته باشد، در همراه کردن دیگر بخش‌های جامعه ناکام خواهد ماند.
3- آینده را در نسبت با حال حاضر توضیح می‌دهد. زمانی جامعه می‌تواند با یک روایت سیاسی احساس همسویی کند که میان وضع مطلوب یا نامطلوب موجودش با نقشه راهی که برای آینده طرح می‌شود پل بزند. بسیاری از فعالیت‌های تبلیغی و تبیینی به علت فقدان این ارتباط در قانع کردن مخاطبان خود ناکام می‌مانند.
4- خاستگاه این تبیین باید در پیوند با مردم باشد. اساسا چیزی که مراجع سیاسی را از نهادهای سیاسی جدا می‌کند اعتباری است که این مراجع از سوی مردم دارند، به گونه‌ای که در صورت از دست دادن نهادهای‌شان نیز حد بالایی از اعتبار خود را حفظ می‌کنند. طبیعی است گروه‌های مردمی و چهره‌های مورد اعتماد بین آحاد جامعه توانایی بیشتری در «تبیین توده‌ای» خواهند داشت.

http://vatanemrooz.ir/newspaper/page/3979/1/277122/0

🇮🇷 @Vatanemrooz

17 February 2024 | 06:53