Gap messenger
Download

امروز سوار تاکسی شدم دیدم پرده شیشه عقب خیلی خوشگله...

از یارو پرسیدم آقا پرده عقبتو کجا برات زدن؟


دختره عقب نشسته بود با نگرانی پرسید
آقا مگه عقب هم پرده داره؟!😳

راننده اینقده خندید رید تو ماشین زد به جدول هممونو بگا داد 😑😂
😂 @ttpsgap 😂

6 March 2024 | 09:58