Gap messenger
Download

نحوه دریافت این وام ویژه مشخص شد
وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته، تغییراتی مانند افزایش مبلغ و حذف کارت پایان خدمت به عنوان یکی از شروط دریافت وام را دارد.
لینک خبر
https://The-economy.ir/25602161/
@The_economy_ir

3 April 2024 | 10:49