Gap messenger
Download

دکتر حسینی استاد دانشگاه :
کارشناسان معتقدند با هزار میلیارد تومان می توان مشکل #آلودگی هوای تهران را حل کرد. اما نه تنها این اتفاق رخ نمی دهد ،بلکه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه درمان در سال می شود.
دلیلش هم مشخص است. امر سیاستگذاری #بهداشت و #درمان در دست پزشکان است.

7 January 2023 | 04:40