Gap messenger
Download

🌼💕🌼💕🌼💕🌼

بزرگترین خیانتی که یک انسان می تواند در حق خودش بکند،
ترس از تایید نکردن دیگران ...!

این یعنی جهنم زندگی یک انسان...

پس خودتان باشید و برای خودتان زندگی کنید.

✍ما برای خدا و خودمون زندگی می کنیم...👌

#خانه #خانواده #زندگی #ترس

3 March 2022 | 04:55