Gap messenger
Download

#کلیپ_تصویری
مقام معظم رهبری:
آسیب شناسی، یعنی توجه به آسیب هایی که در این زمینه وجود دارد:
1- چقدر به قانون احترام می گذاریم؟
2- علت قانون گریزی چیست ؟
3- وجدان کاری در جامعه چقدر وجود دارد ؟
4- انضباط اجتماعی در جامعه چقدر وجود دارد ؟
5- محکم کاری در تولید چقدر وجود دارد؟
6- تولید کیفی در بخش های مختلف، چه مقدار مورد توجه است ؟
#سبک_زندگی_رهبری

10 September 2020 | 01:48