Gap messenger
Download

#حال_خوب

راه هاے ایجاد آرامش💜
قــسمت شـشم

●⑧① آهسته غذا خوردن و جویدن،
باعث تجدید قواے فڪرے و احساس
آرامش خواهد شد.

●⑨①احساسات و مشڪلات خود را
به دیگران بگویید و آرامش بیش‌ترے
احساس ڪنید.

●⓪② یڪے از مهم‌ترین مهارت‌ها در
آرام بودن، فڪر نڪردن به مسایل ڪوچک
است، دومین مهارت، ڪوچک شمردن تمام
مسائل است.

𝓑𝓪𝓷𝓸𝓸_𝓐_𝓢_𝓜
@sunflowers 🌻

30 January 2023 | 11:02