Gap messenger
Download

دکتر افتخارش به پیام رسان های ایرانی گویا سفارشی سازی شده است.
فکر کنم مانند آموزش و پرورش که نظام رتبه بندی گذاشته،. وزارت ارتباطات هم رتبه بندی ایرانی تر بودن پیام رسان گذاشته. :))

2 18 May 2023 | 11:49