Gap messenger
Download

💡 تحریم فیلم عنکبوت مقدس
دفاع از ایران اکنون دفاع از حقیقت ادیان است، بی دین ها، بی باور ها و بسیاری از فرقه های انحرافی در جهت ضربه زدن به ادیان در کوچه پس کوچه های جهان هستند. آنها از هر نگاه و دانش ناقص باورمندان ادیان مختلف در جهت افراطی گری، دوری از دین و یا خنثی سازی […]
📰 https://zaya.io/bcebd

🔹 @skhanzadeh_ir

3 June 2022 | 01:34