Gap messenger
Download

پایداری و نگهداشت فایل های قدیمی برای بله صد در صدی نیست ولی در این مورد دو فایل را می بینیم که تقریبا برای سه سال پیش است. یک مورد باز شد و مورد دیگر باز نشد
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت

31 May 2022 | 10:55