Gap messenger
Download

تبریک به حیات وحش ایران و دوست داران آن
ایران، یکی از سه یوزپلنگ ایرانی که امید همه دوست داران حیات وحش ایران و یوزپلنگ آسیایی بود سه قلو زایید.
دهه ها منتظر چنین روزی بودیم. گویا تصمیم درست در انتقال این یوزپلنگ از تهران به منطقه حفاظت شده توران باعث شده شرایط برای این یوزپلنگ فراهم شود.

1 May 2022 | 10:58