Gap messenger
Download

در فرازی از وصیت نامه شهید مدافع حرم محمد آژند آمده است: «رفقا دنیا خیلی کوچک و زودگذر است نکند که متعلقات و زر و زیورهای دنیوی بین شما و شهادت فاصله بیندازد.»
@Shohada

15 February 2021 | 03:00