Gap messenger
Download

تو پناهگاه منى زمانى که راه ها با همه وسعتشان درمانده ام کنند، و زمین با همه پهناوری اش بر من تنگ گیرد، و اگر رحمت تو نبود، هر آینه من از هلاک شدگان بودم، و نادیده گیرنده لغزشم تویى، و اگر پرده پوشی ات بر من نبود، هرآینه من رسواشدگان بودم...

-فرازی از دعای عرفه امام حسین ع)
z.a
@sherkade

16 June 2024 | 06:29