Gap messenger
Download
Pinned Message
ش‍‌روع رم‍‌ان ش‍‌اه‍‌رگ𝐒𝐇𝐀𝐇𝐑𝐀𝐆🤤🔥 ب‍‌اران‍‌ادخ‍‌ت‍‌ ...

.

13 January 2022 | 02:12

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت83

سیاوش_بگو چی شده چرا بم زنگ زدی کاریم داشتی؟

ساواش_این دختره از صب یه جوری بود الانم قهر کرده بود گف میرم خونه کیانا نامی که میشناسمش ولی بهش زنگ زدم اونجا نبود

سیاوش_حتما باز باهاش بد حرف زدی دیگه مشتشو کوبید به دیوار

ساواش_چرت نگو سیاوش حالم خوب نیس

سیاوش_راستش بگو ساواش باز از اون کوفتی ها مصرف کردی؟

ساواش_فقط یکم خیلی کلافه بودم فقط اون میتونست آرومم کنه

سیاوش_تو به من به خودت قول دادی
که دیگه سمتش نری

ساواش_بخدا فقط یکم بود گیر نده دیگه بگرد دنبال بارانا اون تنهاس هیچکیو نداره بدجور دلتنگشم

سیاوش_برا نیلسو ام همینو میگفتی یادته

ساواش_اسم اون دختره هیز نیار
بارانا باهمه فرق داره

سیاوش_موبایلت موبایلت داره زنگ میخوره

ساواش_ببین کیه

سیاوش_باراناس

ساواش_گوشی بده به من

سیاوش_آروم باش خودم جواب میدم...
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت82

ساواش_ جواب بدههههه دیگه لعنتی
بارانا جواب نمیداد به سیاوش زنگ زدم الو سیاوش بیا پیشم همین الان...

بارانا_اینجا کجاس؟(یه مرد خوش هیکل کنار تختم نشسته بود) تو کی؟ من اینجا چیکار میکنم خواصتم پشم کا متوجه شدم دستام بستش داد زدم هوی تو کی من اینجا چیکار میکنم چرا دستامو بستین؟

مرد_من آرادم

بارانا_هرکی میخوای باش فقط بگو بامن چیکار داری؟

آراد_اینجا جات امن تره بچه حیف گفتن نباید خط برداری وگرنه کسی تاحالا از زیر دستت من زنده بیرون نیومده

بارانا_اها حتما برا انتقام ازساواش منو آوردین اینجا

آراد_خیلی داری وز وز میکنی من میرم بیرون

بارانا_جیغ زدم کمک کمک اما انگار هیچکس جز اون غول تشن اونجا نبود اولین نفری که یادش افتادم تو اون حال ساواش بود فقط اون میتونست نجاتم بده آروم آروم اشک از روی گونم جاری شدوخوابم برد
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت81

مرد_سلام شما اومدین دیر کردین

بارانا_ببخشید یکم دیرشد

مرد_بفرمایید بشینید

بارانا_لطفا بگین چی شده از استرس دارم میمیرم

مرد_نیلسو تو آلمان با ساواش آشناشد قراربود باهم ازدواج کنن ولی یهو ساواش نخواص و بهم زد دخترم بعد اون ماجرا خیلی حالش بد بود یه روز از خونه زد بیرون و دیگم نیومد از اون ماجرا دوسال میگذره تا دیروز که از بیمارستان به ما زنگ زدن وگفتن نیلسو دست به خودکشی زده و خوشبختانه موفق شدن نجاتش بدن والانم هنوز حالش بده

بارانا_آروم اشکم ریخت من به ساواش گفتم فرشته نمیدونستم از شیطان
پلید تره دوباره پاهام سست شد ولی خودمو کنترل کردم ولی دیگه سیاهی چشامو چیکار میکردم دوباره خوردم زمین وسیاهی مطلق
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت80

ساواش_تو زنمی چرا جوابمو نمیدی

بارانا_من هنوز زن تو نشدم

ساواش_باز چ مرگت شده چرا اینطوری میکنی

بارانا_فکر کرده میتونه منوعصبی کنه به سمت اتاقم رفتم و درو بستم دوباره صدا شو بالابرد ولی بهش محل ندادم

ساعت19...
موبایلم زنگ خورد برداشتم
بله

_من همونم که اومدم ظهر در خونتون؟

اها بله بله

_یه آدرس بدین تاباهم صحبت کنیم

باشه براتون اس ام اس میکنم

_باشه میبینمتون خدانگه دار

خدافز
فکر کردم آدرس یه کافیشاپ که قبلا با حامد رفته بودیم به ذهنم رسید و اونو واسش پیامک کردم خودمم حاضر شدم
که قرارو برا نیم ساعت دیگه گذاشته بودم دیذر نشه از پله ها پایین رفتم ساواش نبود آروم درو باز کردم که یهو از
بالکن صداش اومد کجا و با سیگاری که تو دستش بود به سمتم اومد

ساواش_گفتم کجا؟

بارانا_تو سیگار میکشی؟

ساواش_ اره تو مجبورم کردی
جواب منو بده

بارانا_ب ت چ

ساواش_حالم خوب نیس بگو زود

بارانا_میرم پیش دوستم

ساواش_اسم فامیل آدرسش

بارانا_ع دوست ندارم بگم

ساواش_ خب نرو پ

بارانا_مگه تو چیکارمی دوست دارم برم

ساواش_بیخود من نامزدتم روانیم نکن بارانا

بارانا_باشه همون دوستم کیانا که منو آورده بود اونروز ک...

ساواش_اوک برو زود بیا

بارانا_باشه
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت79

بارانا_اقا لطفا بگین حرف یک عمر زندگیه

مرد_اینطوری نمیشه درو باز کن تا بهت بگم

بارانا_نمیشه این... شماره منه یادداشت کنید باهاتون تماس میگیرم

مرد_باشه منتظرم

بارانا_افکارم بهم ریخت اینا کی بودن نیلسو کیه اینا چی میگفتن ینی ساواش نه باور نمیکنم حالا چرا بیدار نمیشع نباید از این موضوع چیزی بفهمه
سرم از درد داشت منجر میشد رفتم یه قرص بخورم که دیدم بالاخره بیدار شده
و به سمت آشپز خونه میومد

ساواش_سلام چطوری

بارانا_خودمو به کری زدم انگار نمیشنیدم

ساواش_خب مثلا انگار نشنیدی قهری

بارانا_بازم جوابش ندادم

ساواش_هعی تو ام جواب نده اوکی
نهار درست کردی یا زنگ بزنم بگم بیارن
عا یادم شده بود کر شدی
من غذا سفارش میدم هرچی میخوای
بگو بگم واسه تو ام بیارن

بارانا_بازم با بی محلی به سمت اتاقم راه افتادم که یهو عربده کشید

ساواش_مگه باتو نیستم هاااااا

بارانا_سرجام خشکم زد
برگشتم سمتش هی عر بده نکش سرمن
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت78

بارانا_اه صبح شده هی بیدار شیم چ عجب امروز نیومد بی اجازه منو بغل کنه
هی خوب بود از دستش دوسه روزی راحتم موبایلم زنگ خورد ناشناس بود جواب دادم
_بله بفرمایید
یاسی_یاسی ام سلام بارانا جان خوبی؟
_ع تویی عزیزم ممنونم ک خبر؟
یاسی_هی بد نیستیم امروز میخوایم
با پیمان بریم کوه میاین؟
_راستش ساواش یکم ناراحته حالا بهش بگم بهت خبر میدم
یاسی_باشه مزاحم نمیشم فعلا خدانگهدار
_خداحافظ مراقب خودت باش
رفتم تو اتاق ساواش غرق خواب بود
لیوان آبی که رو میز کنار تختش بود تانصف آب داشت برداشتم بریزم روش دلم واسش سوخت لیوانو گذاشتم سرجاشو رفتم پایین صبحونه حاضرکردم صداش زدم محل نداد منم خودم صبحونمو خوردم وجمع کردم رفتم سراغ وسیله هام جوریکه سلیقم بود تو اتاق چیدم ک آیفون زنگ خورد چند تا مرد بودند تاحالا ندیده بودمشون آیفون برداشتم
بله

مرد_به اون پست فترت بگو بیاد پایین خاتون

بارانا_خاتون کیه آقا اشتباه گرفتین

مرد_اینجا منزل ساواش زند مگه نیس

بارانا_اره هس ساواش چیکار کرده

مرد_من بابای نیلسو ام بگو خودش
میدونه حتما تورو هم با پول خریده

بارانا_هوی درباره نامزد من درس حرف بزن نیلسو دیگه کیه

مرد_معلومه ع هیچی خبر نداری دختر منم یه زمانی نامزدش بود دیوونش کرد
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت77

ساواش_بیابگیرش حالا چند روزه ای

بارانا_نگران نباش وقت واسه اینکارا زیاده

ساواش_تو بگو چند روزه ای

بارانا_خو بیشور خجالت میکشم بگم تو پسری ها وبعد از شستن دستام از دستشویی اومدم بیرون

ساواش_من پسرم یا شوهرتم نفهم
همین الان گفتیایادت شد

بارانا_نه بابا بازم میگم من مال تو ام

ساواش_همینطوری منو تحریک کن آخر با این حالت یکاری دستت میدم

بارانا_جلو خودتو بگیر خب3روز چیزی نیس که

ساواش_حالا خوبه باز زمانت کمه اگه بیشتر بودی شک نکن دووم نمیاوردم

بارانا_من خوابم میاد ظرفارن زدی شکستی الان باید جمع کنم

ساواش_ولش کن فردا میگم خاتون بیاد جمع میکنه تو حالت خوب نیست

بارانا_نکشتنم ک یه عمر طبیعیه

ساواش_ای ریــ*ــدم تو این پریود

بارانا_وای دیوونم کردی


ساواش_خب تکلیف من چیه پس فردا مالنا وکیاوش میان ها

بارانا_خو ب من چ تو گفتی بیان من نگفتم که

ساواش_هعی خیلی گشادی😐

بارانا_میزنمتا برو بزار بخوابم

ساواش_چیزی خواسی بهم بگو شب بخیر

بارانا_عا مثلا میخواس پیش من بخوابه
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت76

ساواش_باصداجیغش ظرفارو انداختم زمین ودویدم سمت سرویس چی شدههههه

بارانا_نه نیاتو خجالت میکشم بهت بگم

ساواش_بگو زود باش

بارانا_پ پ پـــ*ـریود شدم

ساواش_هعیی اینم شانص منه دیه پدبهداشتی داری یا برم بخرم؟

بارانا_نه دارم توچمدونمه میشه واسم بیاری؟

ساواش_یه لحظه صب کن الان میارم

بارانا_مرسی

ساواش_همونطور که ع پله ها بالا میرفتم به سمت اتاقش هعیی حلالت نمیکنم بارانا یه شب میخواصتی پیش من بخوابی پریود شدی وای خدا باشه تلافی میکنم که دوباره صداش اومد

بارانا_چی شد ساواش خشک شدم اینجاها

ساواش_اومدم
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت75

ساواش_بیا شام بارانا

بارانا_او چه سفره ای چیدی چ خبره

ساواش_کنارتو دیگه بهونه ای لازم نیس

بارانا_جلو زانو زد وحلقه ای رو به سمتم
گرفته که از خوشگلی برق میزد

ساواش_مال من میشی؟

بارانا_دستشو گرفتم وبلند شد
من خیلی وقته مال تو ام

ساواش_مال خودخودم؟

بارانا_مال خود خودت

ساواش_بفرما غذاتون سرد نشه بانو

بارانا_شب بیا اتاق من

ساواش_به روی چشم جذابم

بارانا_من ظرفارو میشورم

ساواش_چراتو ماشین ظرفشویی هست

بارانا_باشه پس من میرم سرویس

ساواش_اوکی

دقایقی بعد...

بارانا_جیییغغغغغ
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت74

ساواش_خیره شدم به چشمای عسلیش دلم واسه چشماش تنگ شده بود واقعا خوشحالم از اینکه دوباره پیشتم اصلا حواسش نبود خیره به بیرون از ماشین شده بود ریزریز نگاش میکردم چقد جذابی تو هق اصلا حواسش نبود دارم تودلم اینقد قربون صدقش میرفتم آروم صداش زدم بارانا
برگشت طرفم داشت گریه میکرد
گریه میکنی نبینم غمتو چی شده؟

بارانا_من من خیلی بهت مدیونم
خیلی اذیت شدی اگه تو نبودی معلوم نیس من زنده میموندم یانه تو فرشته ای ساواش فرشته

ساواش_بامنی نفس خانوم میدونی منم الان داشتم ازت تعریف میکردم
چقد ماشبیه همیم

بارانا_خیلی دوصت دارم

ساواش_وای یکم دیگه بگی غش میکنما

بارانا_میشه بزنمت؟

ساواش_ع چرا خوب بیا بزن

بارانا_صورتتو بیار جلو

ساواش_یواش بزنیا چشمامو میبندم
تو لـــ*ب گرفتی ازم وایی باورم نمیشه
تو ام از اینکارا بلدی فک کردم فقط خودم بلدم

بارانا_میخوام باورم کنی که تاآخر عمرم بپات میمونم

ساواش_بارانا چیزی به سرت نخورده؟

بارانا_ن😂

ساواش_امشب واست دارم

بارانا_پروووو
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت73

مالنا_حالا بیام بغلت

کیاوش_ای شیطون معلومه

مالنا_ساواش ساواش راضی شدن

ساواش_راس میگی قربونت بشم دمت گرم خیلی مشتی

مالنا_خواهش فقط برو یه امضابده

ساواش_من رفتم مرسیییی

مالنا_خواهش داداش

دوروز بعد ساعت17شب...

بارانا_مرسی مالنا جان خیلی زحمت کشیدی

مالنا_خواهش زن داداش

ساواش_باشه میبینمت کیاوش

کیاوش_خیلی خوشحال شدم از آشنایی باهات

ساواش_ابجی میبینمت اخر هفته خونه ما

بارانا_اره حتما بیاین

مالنا_نه مزاحم نمیشیم

کیاوش_چشم خدمت میرسیم

مالنا_یه بیشگون ازش گرفتم دارم واست

ساواش_اگه نیاین بخدا ناراحت میشیم

مالنا_باشه داداش میایم
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت72

ساواش_هعییی

مالنا_من میرم به بارانا سر بزنم باز نیای عربده بکشیا

ساواش_بش لطفا کاری کن که بشه عملش کرد بودنش خیلی واسم مهمه اون نباشه منم دیگه نیستما

مالنا_خا، که چی

ساواش_برو حوصلت ندارم

مالنا_اقا دکتر لطفا اجازه بدین عملش کنیم حالش خیلی بده

دکتر_نمیشه خانم

مالنا_ترو خدا بزارین
دکتر سلطانی یجورایی رئیس پسر رئیس بیمارستان ودلداده من اومد تو اتاق

کیاوش سلطانی_چطوری مالنا بیا بغلم

مالنا_اقا دکتر خجالت بکش

کیاوش_هق خوب عاشقتم

مالنا_میشه یکاری برام کنی؟

کیاوش_هرچی که باشه

مالنا_میشه یک دختره تازه آوردنش اینجا و... همرو براش گفتم

کیاوش_غیر ممکنه مالنا

مالنا_چشام گرد کردم و بهش خیره شدم
کیاوش

کیاوش_وای اینطوری نکن مالنا

مالنا_جون من؟

کیاوش_فقط بخاطر تو چشم
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت71

ساواش_تهدید میکنم چ غلطی میخوای بکنی ها

دکتر_نگهبان بیا اتاق من

نگهبان_بله آقا

دکتر_ایشون راهی کن بیرون

ساواش_خفه شو ببینم

مالنا_اقا دکتر بخاطر من بگذر. عصبی حالش خوب نیس

دکتر_فقط بخاطر شما حالاهم ببریدش بیرون

مالنا_ساواش بیا بشین اینجا حالت خوب نیس

ساواش_اصلا تو کدوم خری دست از سرم بردار ولم کن مزاحمم نشو

مالنا_دیگه خستم کردی اره من خواهرتم من همون سیما ام همونیکه تو بچگی گم شد همونم اسمم وفامیلم عوض کردم همونیکه هوادارش بودی ولی بخاطر رفتارای بابا تو بامن مادرم مرد مادرم تصادف نکرد باباتو کشتش

ساواش_سیما تو سیمایی؟ بابامن مادرت نکشت مادرت تصادف کرد تو خودت از خونه فرار کردی خوبی سیما ببخخشید بابت رفتار بدم شرمنده ام

مالنا_حوصلتو ندارم ساواش هنوزم عین نوجوونیت زورگو وپرویی من تازه تورو پیداکرده بودم

ساواش_گفتم که ببخشید سیما

مالنا_مالنا من اسمم مالناست نه سیما
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت70

مالنا_ساواش خوبی بیداری

ساواش_اره خوخوبهه

مالنا_نمیدونم دا، عِم ساواش

ساواش_پ چی میدونی چرا اینجایی
دکتر دکتر حالش خوبه

دکتر_چ خبرتونه آقا باید خصوصی باهاتون صحبت کنم بیاین تو اتاقم

ساواش_باشه اومدم

مالنا_مراقب خودت باش

ساواش_نمیخوام اصلا ب ت چ

مالنا_اروم باش برو

دکتر_خوب آقا خانم مهرانه چیکارتون میشه؟

ساواش_قراربودامروزعقدکنیم

دکتر_آها باید بهتون بگم که ایشون زخمشون که انگار قبلا چاقو خورده بودن
چرک کرده و ما برای عملشون نیاز به رضایت همسر پدر بردارش داریم

ساواش_من میتونم رضایت بدم آخه نامزدشم پدرومادر وبرادر نداره

دکتر_متاسفم شما نمیتونید رضایت بدین

ساواش_ینی چی چی میشه ها

دکتر_اروم باشید هیچی تا رضایت نداشته باشیم عمل نمیشن

ساواش_ عههه یعنی چی من زنمو از دست بدم بخاطر یه امضای کوفتی ها

دکتر_عربده نکش من نمیتونم کاری بکنم حالا بفرمایید بیرون

ساواش_من اینجارو روسرتون خراب میکنم

دکتر_تهدید نکن
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت69

ساواش_بارانا اون بچه رو نیگا چقد خوشگله

بارانا_بچه دوص داری؟

ساواش_اخخخ خیلی زیاد

بارانا_منم خیلی دوصت دارم

ساواش_اون لباسرو ببین نیگا خیلی خوبه ها

بارانا_اره بریم پروف کنیم اههه

ساواش_چی شد خوبی بیا اینجا بشین

بارانا_چند وقته سرم گیج میشه پاهام سست چشام سنگین میشه ودیگه نمیتونم وایستم

ساواش_خوب بیا بغل من میبرمت بیمارستان

بارانا_نه دیوونه زشته

ساواش_چیوزشته بیا ببینم

بارانا_ساواش احمق نگا همه چقد بد بهمون نگا میکنن

ساواش_بزار نگا کنن تا کورشن خوب رسیدیم الان بشین تو ماشین

بارانا_اههههه حالم خیلی بده

ساواش_رسیدیم خانم پرستار
ع مانلا تویی

مانلا_عاره سلام این کیه رو کولت؟

ساواش_بارانا باراناچرا هیچی نمیگی

مانلا_از حال رفته بیا ببرش بزار رو اون تخت حالش خیلی بده دکتر دکتر ساواش تو دیگه نمیتونی بیای تو اتاق
حواسم بهش هست نگران نباش
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت68

ساواش_خوابالو پاشو ساعت11 باید بریما دیر میشه ها

بارانا_با‌شه اومدم
دیوونه میفتما ولم کن خل شدی
دیوونه بزارم پایین

ساواش_خودم میبرمت عشقمممم

بارانا_وای الان میفتم ساواش بزارم پایین من که هنو حاضر نشدم

ساواش_بدو حاضرشو

بارانا_بریم بریم

ساواش_دوباره بغلت کنم ببرمت

بارانا_نههههه

ساواش_بدو توماشین بشین درو ببندم میام

بارانا_چشم

ساواش_چشمت بی بلا

بارانا_ضبطو روشن کردم صداشم زیاد کردم
یهو آهنگ...
اگه بودی حالم بد نمیشدو به این زودی
چشام تذر نمیشدوچرادوری نسبتبه حسم توداری میشی دیگه مثل من...
چرا به قلب تنهام سر نمیزنی...
چون تو حال خوبت به من زنگ نمیزنی...

وای چقد قشنگ بود آهنگش تو حس آهنگ رفتم که ساواش اومد
هان چرا لباسات عوض شد خوشتیپ کردی آقا کجا؟

ساواش_صداشو کم کن تا بهت بگم

بارانا_بیاکم کردم

ساواش_میریم باهم براتو هم لباس بخریم امروز میریم که عقد کنیم

بارانا_چی چ زود من من

ساواش_من من نکن کاری نداره که
یه عقد ساده دوستامم گفتم تو ام هرکی میخوای بگو

بارانا_باشه حالا بریم ببینم چی میشه
اصلا تورو میخوام یانه

ساواش_ع که منو نمیخوای قلقلک میخوای؟

بارانا_وایی دلم مردم ولم کنننن
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت67🔞

بارانا_وقتی رسیدیم همون خونه شمال قرار بود پس فردا برگردیم همونطور که ساواش بهم بی محلی میکردم منم کاریش نداشتم شب همون روز حامد وگلوریا هم رفتن بعد از اونا دلتا ومحمد وپدرام وسیاوشم همشون با ماشین ممد رفتن یاسی و پیمانم شبش رفتن
فقط موندیم من وساواش حتی ساواش شب پیش منم نخوابیدرفت تویک اتاق دیگه سفر نبود که زهرمار بود
شب آخری گفتم از دلش در بیارم پیش من نبود اما رفتم داخل اتاقش پتو تارو کلش بود روتختش نشستم باهام قهری
ساواش من خیلی تنهام از وقتی توباهام قهری تنها تر شدم میشه آشتی کنیم
میشه ببخشیم میدونم جلو دوستات بخاطر من کوچیک شدی جلو اون حامد حروم زاده کوچیک شدی ولی خب من حالم خوب نبود درکم کن یهو دیوونه شدم میفهمی چی میگم ساواش میفهمی؟ سرشو از زیر پتو بیرون وآورده وخیره بهم نگاه کرد

ساواش_اره میفهمم چون منم مثل تو تنهام کوچیک شدم فدا سرت منم بدون تو خیلی تنهام خیلی خیلی بیشتر ازتو
نمیخواستم قهر کنم اخه مگه من بچم
نه عزیزم منم دوصت دارم حالا میای بغلم؟

بارانا_رفتم بغلش خوابیدم صورتامون به هم بود فک کردم شاید هنوزم ناراحت باشه سرمو نزدیک تر کردم ولبشو بوسیدم خیلی تعجب کرده بود ولی همراهیم کردم همونیکه میخواستم شد
این اولین بار تو عمرم بود که همچین کاری میکردم ولی کنار ساواش لذت خاصی داشت دیگه دیگه....
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23

#ش‍‌اه‍‌رگ
#پ‍‌ارت66

یاسی_به هوش اومدی؟حالت خوبه
عزیزم؟

بارانا_اره ولی شما چطوری پیدام کردین؟

یاسی_وقتی تو رفتی ساواشم سریع زد به خیابون من وپیمان وسیاوشم باهاش اومدیم و سیاوش تورو پیدا کرد ما ام آوردیمت بیمارستان

بارانا_ساواش کجاست حالش خوبه

یاسی_وقتی تورو تواین حال دید خیلی
ناراحت شد گریه کرد الانم خوابش برد بیرون روصندلی چون شماهنوز نامزدین اجازه نداره بیاد داخل من اومدم بجاش
قدرشو بدون خیلی دوصت داره تاحالا اینطوری ندیده بودمش نمیخوام دخالت کنم ولی میتونه خوشبختت کنه نبین گاهی اوقات لجبازه ولی بعدش پشیمون میشه

بارانا_ببخشید تروخدا تووپیمان وسیاوشم اذیت کردم

یاسی_خواهش میکنم وظیفس راستی محمد وپدرامم میخواستن بیامن ولی ساواش گفت بمونن شاید باز دلتا ناراحت بشه میشناسیش دیگه

بارانا_اره عزیزم ممنونتممن میتونم برم خونه؟

یاسی_اره دیگه فک کنم سرمت تموم شده بیا کمکت کنم لباسات بپوشی

بارانا_مرسی بعد از اینکه لباسامو پوشیدم و باکمک یاسی رفتیم تو ماشین ساواش، ساواش ناراحت بود چون حرفی نمیزد وفقط سکوت کرده بود
https://gap.im/join/MjY0NjgyMjY2NTk0NzgwMzk4MTk0NTUxODQ2MDY4MjY1Nzg0MDY0NDIyMzgyODQ0ODM0NzU0NjMwMzAzODU1MjA3MjYzOTYzODQ5ND

21 December 2021 | 03:23