Gap messenger
Download

چمران عزیز با عقیده پاک خالص غیر وابسته به دستجات و گروه های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی، جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و به آن ختم کرد.
امام خمینی

‌ ۳۱ خرداد ماه سالروز شهادت شهید مصطفی چمران گرامی باد‌.

21 June 2020 | 10:43