Gap messenger
Download

توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری اجرایی شود. دوگانگی در تصمیم و اعلام عمومی با اجرا درست نیست چرا که مردم احساس کنند که دولت، دولت صادق‌الوعدی است.
‌‌
🗓 یک‌شنبه | سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۱
@raisi_org

6 September 2022 | 03:04