Gap messenger
Download

💻 آموزش برنامه نویسی در پای ابر - ایجاد پروژه
در این ویدئو می آموزیم:
✔ نحوه ایجاد پروژه
✔ همگام سازی
✔ ایجاد پروژه
✔ برسی ساختار پروژه ها در پای ابر
✔ نحوه کار با ابزارها
✔ اجرای اولین برنامه در پای ابر
@pyabr

16 May 2022 | 05:56