Gap messenger
Download

رویداد ایده پردازی بهبود فرآیند های خدمات رو به شهروند
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد از برگزاری رویداد ایده پردازی بهبود فرآیند های خدمات رو به شهروند شهرداری مشهد خبر داد.
https://planning.mashhad.ir/s/mfakvcX
http://gap.im/planningdeputy

30 May 2023 | 01:58