Gap messenger
Download

اولین رویداد تعامل هوشمند در شهر ویژه کارکنان شهرداری مشهد برگزار شد
مشاور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و رئیس گروه شهر خلاق شهرداری مشهد از برگزاری اولین رویداد شبیه سازی تعاملات در مدیریت شهری با رویکرد آموخته هایی از تغییرات کاربری زمین برای جمعی از کارکنان حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهرداری مشهد خبر داد.
https://planning.mashhad.ir/s/mfaku8v
http://gap.im/planningdeputy

30 May 2023 | 11:23