Gap messenger
Download

برنامه جامع توسعه و آموزش مدیران باحمایت مدیران عالی شهرداری مشهد برگزار میشود
مدیرکل دفترنوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد در نشست با رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل بر لزوم آموزش و سواد رسانه ای و تشریفات اداری برای پرسنل و مدیران شهرداری تاکید کرد
https://planning.mashhad.ir/s/mfaktoe
http://gap.im/planningdeputy

24 May 2023 | 03:32