Gap messenger
Download

استفاده از میز مشورتی خبرگانی مهندسی ارزش فرصتی ارزشمند برای شهرداری مشهد
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با جمعی از مشاورین مهندسی ارزش کشور با هدف توسعه تکنیک مهندسی ارزش و طرح دغدغه های کارفرمایی و مشاوره ای دیدار کرد.
https://planning.mashhad.ir/s/mfakjnP
http://gap.im/planningdeputy

15 May 2023 | 02:47