Gap messenger
Download

افزایش کیفیت ارایه خدمات از طریق فرآیندهای بهینه در شهرداری مشهد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد ضمن تبریک روز ملی کیفیت گفت: شهرداری مشهد به عنوان یک ابرسازمان متولی مدیریت شهری با بیش از سه میلیون نفر مجاور و بیش از 25 میلیون نفر جمعیت زائر در سال است. اداره چنین شهر بزرگ و پرجمعیت و با جایگاهی استراتژیک، بدون داشتن یک سیستم مدیریتی منسجم و کارامد غیرممکن است.
https://planning.mashhad.ir/s/mfadwPr
http://gap.im/planningdeputy

13 November 2021 | 09:40