Gap messenger
Download

رویداد تخصصی تدوین برنامه میان مدت شهرداری در حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی برگزار شد

مدیرکل برنامه و بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد گفت: در ادامه برگزاری رویداد های تدوین برنامه میان مدت عملیاتی 1401 تا 1404 شهرداری مشهد، اداره کل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد اقدام به برگذاری رویداد تخصصی معاونت اجتماعی و فرهنگی در روز های 28 و 29 مهر ماه در محل کارخانه نوآوری نمود
https://planning.mashhad.ir/s/mfadt19
http://gap.im/planningdeputy

4 November 2021 | 02:22