Gap messenger
Download

افرادی که در کلاس حضوری شرکت میکنند پیشرفت خود را با حضور در تعداد جلسات و ترمهای کلاس می سنجند، و مثلاً تصور این است که چون شخصی ترم بالا تر است الزاما زبان قوی تری دارد ولی این نظریه در عمل درست نیست چون زبان قوی تر با Accuracy و Fluency در مهارتهای تولیدی یادگیرنده سنجیده می‌شود نه با تعداد ساعات، جلسات یا ترمها.
در کلاسهای حضوری چند نفره تمرینها بین افراد پخش میشود و این دلیل نمیشود چون دیگران تمرینها را انجام داده اند شخص هم همان اندازه Accurate و Fluent باشد. یادگیرنده در صورتی Accurate و Fluent میشوند که بیشتر تولید نماید و بیشتر بازخورد هدفمند را دریافت نمایند.
این مشکلی است که در سراسر دنیا وجود دارد ولی این مورد را فقط با کلاسهای خصوصی حضوری میتوان جبران نمود. در کلاسهای حضوری خصوصی سرعت رفتن به ترم بعد به دلیل تمرکز بیشتر یادگیرنده به همه پروژه ها کند تر میشود. زیرا همه فعالیتها باید توسط یادگیرنده انجام شود.

در کلاسهای حضوری خصوصی شخص تمام تمرینها را باید به تنهایی انجام دهد، ولی مشکل اینجاست که هزینه کلاس خصوصی حضوری بالاست برای حل این مشکل تنها راه حل کلاسهای خصوص غیرهمزمان باشهریه ارزان به شیوه ای که در http://ppli.ir می‌باشد راه حل است.
در این بستر جدید زمان بیشتری برای یادگیری گذاشته میشود، و یادگیرنده بیشتر تولید نموده و بازخورد هدفمند بیشتری را دریافت مینماید و یادگیرنده زبان سریعتر به Accuracy و Fluency در سطوح پیشرفته می رسد.
http://ppli.ir

6 December 2021 | 10:45