Gap messenger
Download

استانداردهای (نرم افزارهای) کلاس حضوری با استانداردهای (نرم افزارهای) کلاسهای آنلاین غیرهمزمان با هم متفاوت هستند. هنگامی که شما استاندارد ها را تغییر دهید به ناچار ابزارها و روشهای کار هم تغییر میکنند.
در آموزش آنلاین غیر همزمان از ابزارها و روشهای متفاوتی برای آموزش و یادگیری استفاده می شود.
ساختار آموزش مبتنی بر استاندارد بازخورد، تنها روش آموزش می باشد که با موفقیت به آموزش آنلاین راه پیدا کرد، بقیه روشهای تدریس نتوانستند با موفقیت به آموزش آنلاین راه پیدا کنند.
هر یک جلسه از ساختار آموزش مبتنی بر استاندارد بازخورد، برابر با چند جلسه از کلاسهای حضوری چند نفره می باشد.

http://ppli.ir

1 December 2021 | 06:12