Gap messenger
Download

#نصایح

استاد الهی:

▫بهترین عمل شب نیمه شعبان توبه است! توبه چیست؟ خیلی ساده است که انسان بین خودش و پروردگارش یک فضایی ایجاد کند و گناهانش را یاد کند و عذر خواهی کند! استغفار برای چنین مواقعی است و خداوند هم تبدیل کننده‌ی سیئات به حسنات است. خداوند در چنین شبی قصد دارد احیاء عطا کند و این یعنی وجودت را برای آن معنویاتی که قرار است بدست آوری، زنده کند.

@ostadelahi

24 February 2024 | 07:50