Gap messenger
Download

💠 اگر کسی دارد بی حجاب حرکت می کند شما امر به معروف کردید این گفت "به تو چه" ! این دو بار عذاب می بیند.

🔻 اگر کسی دید گناهی می شود گفت "به من چه" ! با آن گنهکار هر دو عذاب می بینند.

🆔 @ofogh_tv

1 April 2023 | 06:18