Gap messenger
Download

🔸موشک‌ فتاح را دیدید...

🔹سال ۱۳۶۱ وقتی که حکم فرماندهی توپخانه سپاه را به حسن دادند، توپخانه‌ای نداشت. به او می‌خندیدند! فرمانده توپخانه بدون توپخانه!

🔸او اما می‌گفت توپخانه ما آنطرف (سمت عراق) است باید غنیمت بگیریم. از زیر صفر شروع کرد.

✅ نوجوانی | اپلیکیشنی برای نوجوان ها 👇
https://takl.ink/nojavany

8 June 2023 | 11:08