Gap messenger
Download

🔸آقای جلیلی اینجا اشاره ای به بزرگترین مساله نظام شهرسازی ما یعنی انحصار زمین می‌کند و سپس نقد
ظریفی به مفهوم zonning در شهرسازی مدرن که طرح های جامع شهرهای ما هنوز گرفتار آن است میکند.

🔹نقد سوم او وانهادن کیفیت و تسلط کمیت درالگوی شهرسازی است.

🔸قدر این فهم و سوگیری درست راباید بدانیم.

کن چی کوکا


باید خانه برای مردم ساخته شود نه فقط خوابگاه

برای نمونه طوری باید محل ساخت خانه جایابی شود که فرد بتواند ظرف چند دقیقه از خانه‌اش به محلی تفریحی برسد.

ما در کشور کمبود زمین نداریم مشکل انحصارِ زمین است.

سعید جلیلی

💚 بانوان طرفدار دکتر #سعید_جلیلی » @vote_jalili بفرست برای ده نفر 😉

📡 @nojavania 📡 @saeedjalily 📡 @kaalaamaat 💎 http://jalili.e57.ir 💎 http://drjalily.com 🔗 http://eitaa.com/said_jalili

17 June 2024 | 07:08