Gap messenger
Download

🏷 رئیس خانه موزه تمبر تبریز با حکم مدیرکل پست استان آذربایجان شرقی منصوب شد.


فریدرضا فریدی مسئول روابط عمومی پست استان آذربایجان شرقی، به پیشنهاد مدیر کل دفتر مدیرعامل و رئیس موزه ارتباطات کشورو با صدورحکم از سوی مدیرکل پست استان به عنوان رئیس خانه موزه‌ی تمبر تبریز معرفی شد.

نخستین خانه موزه تمبر ایران به عنوان یکی از زیر مجموعه های موزه ارتباطات کشور با توجه به اهمیت حفظ هویت تاریخی تمبر و اسناد ملی؛ یکم خرداد ماه جاری در محل خانه مجتهدی‌های تبریز افتتاح شد.

در این خانه موزه‌؛ تمبرهای پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اقلام فیلاتلیک ایران و کشورها شامل پاکت های مهرروز؛ کارت پستال‌ها و پاکات نامه های قدیمی به نمایش گذاشته شده است.

🆔 @nationalpost

26 September 2021 | 08:14