Gap messenger
Download
Pinned Message
msgImage:

٭

16 June 2024 | 11:20
29 May 2024 | 10:05

الهی بگردمت منن😭

29 May 2024 | 07:40
29 May 2024 | 01:49

یوقت لایک نکنین بچم شاد شه ها

29 May 2024 | 01:49

محمود درویش

29 May 2024 | 01:48

+بگذار نقش‌هایمان را تغییر دهیم، تو منتظر باشی و من بازنگردم...

29 May 2024 | 01:48

I want the world in my hands...

29 May 2024 | 01:45

and , all am is the men ;

29 May 2024 | 01:44
22 April 2024 | 10:20

من با استعداد بودم . یعنی هستم . بعضی وقت ها به دست هایم نگاه میکنم و فکر میکنم که می‌توانستم پیانیست بزرگی بشوم . یا یک چیز دیگر . ولی دست هایم چه کار کرده‌اند ؟ یک جایم را خارانده‌اند ، چک نوشته‌اند ، بند کفش بسته‌اند ، سیفون کشیده‌اند و غیره . دست هایم را حرام کرده‌ام . همینطور ذهنم را !

20 April 2024 | 09:00
13 April 2024 | 10:45

عه؟حذف کن..

13 April 2024 | 09:32

تنها دلیلی که اینجا رو حذف نمیکنم؟ حدیث و آرمان و یاسی

1 12 April 2024 | 11:53

دیگران بیرونِ مرا می‌بینند و چه بسا به تصوری که از من دارند ، غبطه می‌خورند . اما درون من ‌. . . درون مرا هیچ‌کس نمی‌تواند ببیند ؛ حتی نزدیک ترین کسان من . تازه چه می‌توانند بکنند ؟ در نهایت احساس همدردی !

12 April 2024 | 11:49

میدونم ، این تو بودی که همیشه نجاتم می‌دادی . اما حالا که فهمیدم . . . تو کجایی ، داروی؟

12 April 2024 | 11:47
12 April 2024 | 08:37
12 April 2024 | 08:09

کسی که جرات ندارد خار را در آغوش بگیرد ، هرگز نباید هوس گل رز کند .

8 April 2024 | 11:21

اخرشم خودت همه کار برای اینجا میکنی و من بدردت نمیخورم..

8 April 2024 | 10:26