Gap messenger
Download

متقاضیان دوره آموزشی : تولید و محتوا با نرم افزار storyline
جهت شرکت در آزمون ورودی دوره آموزشی فوق روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ در بازه زمانی ۸ الی ۱۱ صبح به مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران نجمه واقع در حاشیه میدان فردوسی کارگاه الکترونیک مراجعه نمایید

16 October 2021 | 05:10