Gap messenger
Download

✅آزمون ورودی دوره آموزشی تولید محتوی آموزشی با comtasiastudio روز شنبه مورخ 1400/07/03 می باشد .متقاضیان درتاریخ فوق در بازه زمانی 8-12 به مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران نجمه واقع در حاشیه میدان فردوسی طبقه اول کارگاه گرافیک مراجعه نمایند.
✅رعایت حجاب اسلامی مورد انتظار می باشد.
✅همراه داشتن ماسک الزامی میباشد.

22 September 2021 | 11:34