Gap messenger
Download
6 October 2022 | 06:04

‏عکس از Kochaknejad.kadir

6 March 2022 | 09:06

بازدید از محل درخواست بندخاکی مشارکتی متقاضی روستای حاج امان حوزه آبخیز قازانقایه بهمراه معاون و سرجنگلبان قازانقایه و کارشناسان آبخیزداری شهرستان *اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه*

6 March 2022 | 09:06

‏عکس از Kochaknejad.kadir

6 March 2022 | 09:06

‏عکس از Kochaknejad.kadir

6 March 2022 | 09:06

‏عکس از Kochaknejad.kadir

6 March 2022 | 09:06

بازدید و نظارت بر اجرای بتن ریزی مسلح سرریز بندخاکی فرخسر حوزه آبخیز قازانقایه بهمراه ناظرین مقیم *اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه*

6 March 2022 | 09:06
30 January 2022 | 07:20
30 January 2022 | 07:20
30 January 2022 | 07:20
30 January 2022 | 07:20

جلسه و بازدید میدانی آقای لقمان قربانی فرماندار، آقای سیفی معاون سیاسی فرمانداری، مهندس برزین معاونت و رابط حراست اداره و نماینده اداره عشایری و اداره گاز از طرح مرتعداری دشت تقر شرقی جهت بررسی راه های خاکی ارتباطی در مرتع و حذف راه های اضافی با اجرای عملیات فاروزنی توام با بذر پاشی گونه های مرتعی جهت غنی سازی مرتع مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

✍⁩ روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مراوه تپه

30 January 2022 | 07:20

آبگیری مخزن و سرریز سازه سویل سمنت یازگلدی ۱ حوزه آبخیز قازانقایه شهرستان مراوه تپه در بارندگی ۷ و ۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

30 January 2022 | 07:20

آبگیری مخزن و سرریز سازه سویل سمنت یازگلدی ۳ حوزه آبخیز قازانقایه شهرستان مراوه تپه در بارندگی ۷ و ۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

30 January 2022 | 07:20
30 January 2022 | 07:20
30 January 2022 | 07:20

آبگیری مخزن بند خاکی محمد شاهیر حوزه آبخیز قازانقایه شهرستان مراوه تپه در بارندگی ۷ و ۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

30 January 2022 | 07:20
30 January 2022 | 07:20
30 January 2022 | 07:20

آبگیری مخزن بند خاکی یکه تپه حوزه آبخیز قازانقایه شهرستان مراوه تپه در بارندگی ۷ و ۸ بهمن ۱۳۰۰

30 January 2022 | 07:20