Gap messenger
Download

🇮🇷شهید زینب کمایی❣
💠الگویی مناسب برای نوجوان👌

شهید زینب کمایی نوجوانی اهل خودسازی و برنامه‌ریزی برای رشد و تعالی روح و جسم خود بود که از این جهت می‌تواند نمونه و الگویی مناسب و قابل درک برای سایر نوجوانان قرار گیرد.

← من ܩࡅ࡙ࡅ߳ܝ‌ߊ نیستم
📖👀
ᴊᴏɪɴ᷍ ⇟
→ [ @man_mitra_nistam ]

11 June 2023 | 06:14