Gap messenger
Download

✨ᴘᴀʀᴛ -⁷-✨
#پارت_هفتم

🔹مقدمه🔶

در کنار تحقیقات میدانی برای بار دوم✨
به سراغ خانواده شهید زینب کمایی رفتم.❣
نوارهای گفت و گوی مادر شهید را مرور کردم.📼
مادر زینب در سال ۹۵ با آرامش از دنیا رفت🖤
و دیگر نگران مهجور ماندن دخترش نبود.🙂
گفت‌وگو با خواهران شهید نیز برکات زیادی
داشت. در مصاحبه های جدید با آنها
موارد تکراری حذف شده و فقط خاطرات مهم
و کلیدی آمده است. در جریان کتاب جدید زینب 📠
با نهادهای مربوط به شهدای ترور ارتباط گرفتم
و طرح موضوع کردم که اگر سند ، نامه یا هر✉
اطلاعاتی مربوط به شهادت زینب کمایی دارند
در اختیار ما قرار دهند همه افراد طرف گفت‌وگو🎙
قول همکاری دادند اما در عمل اتفاقی نیفتاد
و چیزی به دست‌ما نرسید.🤷🏻♀

✨ادامه دارد...🏃🏻♀

← منܩࡅ࡙ࡅ߳ܝ‌ߊ نیستم
📖👀
ᴊᴏɪɴ᷍ ⇟
→ [ @man_mitra_nistam ]

10 July 2023 | 10:28