Gap messenger
Download

مدتی پیش در جمعی گفتم کشور را نمی توان با فتوا اداره کرد. اداره کشور تنها با #قانون ممکن است.قانونی که پشتوانه آن #قانون_اساسی براساس مبانی #اسلام است.امروز این اتفاقات همانند تصویر پیوست این ویراست به یک بن بست ذهنی برای #نسل_جدید تبدیل شده است و پاسخ عقلی و منطقی هم برای آن نداریم.#ایران_قوی

10 November 2023 | 08:37