Gap messenger
Download

معما:
با تورم سبز می شود و با آرام شدن قیمت ها قرمز. نانش در بی ثباتی است و خروش بازار. ذی نفعانش از همه طلبکارند. نق نقو های تاریخ.

16 July 2023 | 06:00