Gap messenger
Download

اخیرا در فوتبال با عبارتی تحت عنوان #هوادار_متمول مواجه شده ایم.
هواداری که حاضر است برای حمایت از تیمش چک های میلیاردی صادر کند.
هرچه خواستم این رفتار و روش باشگاه داری در #ایران را تحلیل کنم موفق نشدم.
تنها نتیجه ای که از این روش می توانم بگیرم #پول_شویی و #فرار_مالیاتی است.
شما چه فکر می کنید؟

10 July 2023 | 11:30