Gap messenger
Download

هر کیلو مرغ بیش از ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است.
مدافعان جهانی سازی هم هر روز بر ادامه روند جهانی سازی مقالات علمی! می نویسند.
اما دم خروس بیرون زد!
آقایان ذوب در جهانی سازی در مذمت افزایش نرخ گاز پتروشمی ها مقاله ها نوشتند.
#جهانی_سازی خوب است اما برای مردم.
#یارانه هم بد است اما برای مردم!

10 July 2023 | 11:29